Memorize the Multiplication Table (Fast & Easy)

REPETITION is the key to MEMORIZE the MULTIPLICATION TABLE easily. With this, here’s the compiled Multiplication table that can help you recite it everyday until you will remember it. Multiplication by 1 Recite the Multiplication by 1 Multiplication by 2 Recite...

How to Round off Decimal Numbers

How to Round Off Decimal Numbers To Identify place value 👉 Numbers are the left side of the decimal point is called ONES, the left of ones is called TENS, the left of tens is called HUNDREDS, the left of hundreds is called THOUSANDS. 👉 Numbers at the right side of the...
ADDITION and SUBTRACTION of FRACTIONS Tagalog English

ADDITION and SUBTRACTION of FRACTIONS Tagalog English

This is the easy steps on how to Add and Subtract of Like and Unlike Fractions. Like Fractions are fractions with the same denominators. Unlike Fractions are fractions with different denominators. To add and subtract unlike fractions, change them to like fractions...
Chocolate Suman Moron

Chocolate Suman Moron

Suman Moron Ingredients: Vanilla Mixture (White Part of the Suman) 1 cup rice flour1 cup glutinous rice flour1/2 cup white sugar400 ml coconut milk1 teaspoon vanilla Chocolate Mixture: 1 cup rice flour1 cup glutinous rice flour1 cup brown sugar1/2 cup cocoa powder 400...
Panatang Makabayan with English Translation

Panatang Makabayan with English Translation

👉 Pasukan na naman at isa eto sa pinamemorize sa mga kids sa school. Napansin niyo ba na ang mga kids natin ay laging naghahanap ng translation kung ano ang ibig sabihin ng nakasulat sa wikang Pilipino ng Panatang Makabayan? Panoorin po natin ang video na eto:...